کرج، ابتدای ساسانی، ساختمان نگین سبز البرز، طبقه ۴
۰۲۶-۳۲۸۲۹۵۱۷ | ۰۹۱۹۲۶۳۲۰۰۹

تعدادی از تقدیرنامه‌های شرکت نوید باران جنوب:

تقدیرنامه نوید باران
تقدیرنامه نمایشگاه تخصصی زنجان (۱۴۰۱)

 

تقدیرنامه نوید باران - کرمان
تقدیرنامه نمایشگاه تخصصی کشاورزی کرمان (۱۴۰۱)

 

تقدیرنامه نویدباران جنوب
تقدیرنامه نمایشگاه تخصصی کشاورزی کرمان (۱۴۰۰)

 

تقدیرنامه
تقدیرنامه نمایشگاه تخصصی کشاورزی کرمان (۱۳۹۹)

 

تقدیرنامه نوید باران
تقدیرنامه نمایشگاه تخصصی قزوین (۱۳۹۹)